มุกดาหารพร้อมฉีดวัคซีนโควิด- 19 วันที่ 7 มิถุนายน นี้ ตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับ และ จะพยายามจัดหาให้ได้ครอบคลุม ร้อยละ 70 ของประชากร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

มุกดาหารพร้อมฉีดวัคซีนโควิด- 19 วันที่ 7 มิถุนายน นี้ ตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับ และ จะพยายามจัดหาให้ได้ครอบคลุม ร้อยละ 70 ของประชากร
จังหวัดมุกดาหาร  พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 7 มิถุนายน นี้ ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร 3,600 โดส ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง  
วันนี้ (4 มิถุนายน 2564) นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร  ได้มีมติเห็นชอบกำหนดสัดส่วน 30 : 70 ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดย 30% จัดสรรให้ผู้สูงอายุ และประชาชน 18-59 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง (จองผ่านหมอพร้อม) และสัดส่วน 70 % จัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า พนักงานขับรถ บุคลากรทางการศึกษา สถานประกอบการ/ห้างสรรพสินค้า ส่วนราชการ ตามลําดับ
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนที่มาถึงมุกดาหาร มีจำนวน 3600 โดส ซึ่งจะฉีด ในวันที่ 7 มิถุนายน นี้ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มที่มีผู้ป่วย 7โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดมุกดาหาร จะพยายามขอวัคซีนมาฉีด ให้ได้ครอบคลุม 70% ของประชากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามหลักวิชาการ ฉะนั้น ขอให้ประชาชน ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ผ่านช่องทางที่ทางจังหวัดกำหนด ได้แก่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /รพ.สต.,สสอ. และหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมุกดาหาร และ แอฟพลิเคชั่น “ มุกแท้”
การฉีดวัคซีน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ในอำเภอเมืองใช้สถานที่ฉีด ณ หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร ส่วนอำเภออื่นๆ ให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลชุมชน
สำหรับที่ หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร ทางโรงพยาบาลมุกดาหาร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสถานที่ สำหรับบริการประชาชนในจุดต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว  ส่วนขั้นตอนการเข้ารับวัคซีน เริ่มตั้งแต่จุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน ซักประวัติประเมินความเสี่ยงและลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน และหลังฉีดวัคซีน ให้พักสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที   พร้อมทั้งได้มีการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมดูแลผู้มีอาการไม่พึงประสงค์
ข่าว - วันวิภา  แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
 คะแนนโหวต :