จังหวัดมุกดาหาร มอบบ้านปันสุข มุกดาหารไม่ทิ้งกัน ให้ครัวเรือนยากไร้ด้านที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย 3 หลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง แข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จังหวัดมุกดาหาร มอบบ้านปันสุข มุกดาหารไม่ทิ้งกัน ให้ครัวเรือนยากไร้ด้านที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย 3 หลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง แข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

วันนี้ ( 8 ก.ย. 64) นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบ“บ้านปันสุข มุกดาหารไม่ทิ้งกัน” ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ในเขตพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย 3 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 50 ม.1 ตำบลนากอก , บ้านเลขที่ 21 ม.8 ตำบลนิคมคำสร้อย , บ้านเลขที่ 44 ม.12 ตำบลนิคมคำสร้อย โดย นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย และหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี

 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร โดยการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแรงงานจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ช่วยในการดำเนินการก่อสร้าง ช่อมแชม และปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งทางจังหวัดมีเป้าหมายดำเนินการ 52 ครัวเรือน และ 1 โรงเรียน ช่วยเหลือด้านการก่อสร้าง 31 หลังคาเรือน

 

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ช่วยให้ผู้ที่ยากไร้ด้านที่อยู่อาศัยได้มีบ้านที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :