ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเดินหน้ามอบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญแก่หน่วยงานในพื้นที่อำเภอคำชะอี

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเดินหน้ามอบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญแก่หน่วยงานในพื้นที่อำเภอคำชะอี

วันนี้ ( 6 ต.ค.64) เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่อำเภอคำชะอี เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอคำชะอี โดยมีนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณนายอำเภอคำชะอี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับมอบแนวทางการปฎิบัติราชการดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด – 19 ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงาน ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง/กรม และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทั้งการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การจำหน่าย โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการและช่องทางจำหน่าย รวมถึงการต่อยอดโครงการพระราชดำริ และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สำหรับการดำรงชีวิต การรณรงฉีดวัคซีนโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้ได้ถึงร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด โดยขอให้อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปช่วยรณรงค์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนว่า การฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่คิด เพื่อให้มีประชาชนไปฉีดวัคซีนให้มากขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและลดความเสี่ยง อันตราย การเสียชีวิต จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

การบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน การนำเทคโนลีสมัยใหม่ มาใช้ควบคู่กับการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน ให้บริการประชาชนรวดเร็วและประทับใจ

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนและมีความเสี่ยงสูง เช่น ปัญหายาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่ไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจโรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าซึ่งถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศอีกอย่างหนึ่ง ให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การสนับสนุนการทำงานของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ โดยเพิ่มความเข้มงวดและมีการเฝ้าระวังให้มากขึ้น

ส่วน การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ และได้ร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ขอให้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากเกินขีดความสามารถในระดับอำเภอ ส่งให้จังหวัดแก้ไขต่อไป

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

#ผู้ว่ามอบนโยบาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :