📣 มีเฮ !!!ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่ประชาชน ‼️

📣 มีเฮ !!! ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่ประชาชน ‼

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ
.
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 อาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
.
1️⃣ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาวงเงิน 23,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1/64 ดังนี้
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน
- จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้
- ขอความร่วมมือให้กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่ไม่รับการอุดหนุนจากรัฐและกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 2563
.
2️⃣ ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้ นิสิต - นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชน วงเงิน 10,000 ล้านบาท ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมหาวิทยาลัย ของรัฐจะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและมหาวิทยาลัยในอัตรา 6:4 ในส่วนของค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
💥ส่วนที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%
💥 ส่วนที่มีค่าใช้จ่าย 50,001-100,000 บาท ลด 30%
💥 ส่วนที่มีค่าใช้จ่ายเกิน 100,000 บาท ลด 10%
โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกิน 50% ขณะที่มหาวิทยาลัยของเอกชน ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บาท/คน
.
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
#ช่วยเหลือค่าเทอม #มาตรการโควิด #การศึกษา #ค่าเล่าเรียน #ศึกษา #ผลงานรัฐบาลคะแนนโหวต :