🤩 อนุมัติค่าเครื่องมือนักเรียนสายอาชีพ 10 ประเภทวิชา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

🤩 อนุมัติค่าเครื่องมือนักเรียนสายอาชีพ 10 ประเภทวิชา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
.
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติอัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาต่อคนต่อปีการศึกษาตามวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 10 ประเภทวิชา วงเงิน 383.209 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเครื่องมือนักเรียนสายอาชีพระดับ ปวช.ปีที่ 1 ในสถานศึกษาของรัฐ 429 แห่ง จำนวน 275.233 ล้านบาท และสถานศึกษาของเอกชน 445 แห่ง จำนวน 107.976 ล้านบาท มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
ประเภทวิชา
- อุตสาหกรรม อัตราค่าเครื่องมือ 2,000 บาท/คน
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,800 บาท/คน
- เกษตรกรรรม 1,600 บาท/คน
- คหกรรม 1,200 บาท/คน
- ประมง 1,200 บาท/คน
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ 1,200 บาท/คน
- อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1,200 บาท/คน
- พาณิชยกรรม 1,000 บาท/คน
- ศิลปกรรม 1,000 บาท/คน
- อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 1,000 บาท/คน
.
📣ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
2.ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะฝีมือให้เต็มศักยภาพฝึกประสบการณ์อาชีพได้อย่างเต็มที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
3.สร้างแรงจูงใจให้มีการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นพลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน
.
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
#เครื่องมือนักเรียน #อาชีวศึกษา


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :