จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

   วันนี้ (8 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิฯ ดำเนินงานมาครบ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2565 และสอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ปรับเพิ่มจำนวนเงินทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศกว่า 2,200 ทุน เป็นเงินทุนประมาณ 9 ล้านบาท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดส่งทุนการศึกษาของมูลนิธิ ฯ ให้เยาวชนผู้รับทุนในจังหวัดมุกดาหาร ตามที่มูลนิธิฯ ได้รับแบบรายงานผลการเรียนปีการศึกษา 2564 และใบสมัครขอรับทุนต่อเนื่องของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ จำนวน 11 ทุน ประกอบด้วย

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 8 คนๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท ดังนี้

1. เด็กหญิงอรพิรท์ ปัททุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านงิ้ว อ.หนองสูง

2. เด็กหญิงเจนจิรา รัตนะพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาโด่ อ.เมืองมุกดาหาร

3. เด็กหญิงปภังกร คำมุงคุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองยาง อ.ดงหลวง

4. เด็กหญิงกาญจนา สังขะสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนสวาท อ.ดอนตาล

5. เด็กหญิงกุลธิดา สโมสร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกกตูม อ.ดงหลวง

6. เด็กหญิงศศิภา วรรณจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนที่โอเอ(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) อ. เมืองมุกดาหาร

7. เด็กหญิงเยาวพาใจสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) อ.เมืองมุกดาหาร

8.เด็กชายอัครพล บังเกิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตำบลคำชะอี อ.คำชะอี

- ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 คนๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท ดังนี้

1. นางสาวอรอนงค์ เชี่ยวชาญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร อ.เมืองมุกดาหาร

2. นางสาวศีรินาถ ศรไชยญาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อ.เมืองมุกดาหาร

3. นายวรชิต คล่องดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อ.คำชะอี

สำหรับความเป็นมาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง ด้วยความร่วมมือขององค์การเอกชนที่สำคัญ 10 องค์การ คือ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสตรีแห่งชาติฯสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คุรุสภา สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านฯ และชมรมลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อไป

ภาพ/ข่าว: อรรถพล หมื่นทุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :