มุกดาหารเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ให้บริการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบบูรณาการ ณ จุดเดียว

   วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 84 พรรษา ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวในนามคณะกรรมการจัดงานโครงการเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารว่า การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ให้มีความรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการเกษตรกร ณ จุดเดียว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการในอำเภอหว้านใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 12 คลินิก การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดงหมู และตำบลใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ โดยมีเกษตรกรร่วมงานและเข้ารับบริการด้านการเกษตร รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ กว่า 150 คน

.

ภาพ สุระณรงค์ อ่อนสนิท

ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :