จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ วันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

   วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน และประชาชนจิตอาสาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนำจิตอาสาฯ ฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณทางเท้าโดยรอบโรงพยาบาลมุกดาหาร ขุดลอกท่อระบายน้ำ เก็บกวาดทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำหรับ “วันอานันทมหิดล” ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จขึ้นทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 โดยมีพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา และเจ้าพระยายมราช ทำการบริหารแผ่นดินแทนพระองค์ ที่มีพระชนพรรษา ณ ขณะนั้นเพียง 8 พรรษา จนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะ และพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์ที่สำคัญๆ ต่อการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยะประเทศ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านการแพทย์สมัยใหม่ โดยครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2489 พระองค์ได้มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 ของประเทศไทย จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการเมือง การปกครองและการทูตระหว่างประเทศ ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ครองราชย์

.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :