กรอ.มุกดาหารเห็นชอบยกระดับโรงพยาบาลมุกดาหารพัฒนาเป็นศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพและบริการทางการแพทย์

   วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.)ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

   ที่ประชุมเห็นชอบยกระดับโรงพยาบาลมุกดาหารพัฒนาเป็นศูนย์กลางบริการและส่งเสริมสุขภาพเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลประชาชนและผู้ป่วยจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงจากประเทศเพื่อนบ้านให้มีความทันสมัยและเพิ่มโอกาสในการดูแลรักษาบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้โรงพยาบาลมุกดาหารเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำโครงการย่อ

   สำหรับประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารในเดือน มิถุนายน 2565 ด้านการบริโภคขยายตัวร้อยละ 6 จากการบริโภคภาคเอกชนซึ่งเป็นผลมาจาก มาตรการผ่อนปรนการเปิดประเทศทำให้มีกำลังซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นและการใช้จ่ายภาครัฐที่มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายสำหรับภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมภาคบริการการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวร้อยละ 3-4 ในขณะที่การค้าชายแดนหดตัวจากมาตรการ ZERO COVID ของจีนส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนลดลง

   นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าว่า จากที่จังหวัดมุกดาหารได้ลงนามความร่วมมือ( MOU) กับ สะหวันเขต ส.ปป.ลาว และ กวางตรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่เมืองกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นการเพิ่มโอกาสความร่วมมือทางดารค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว เช่นเส้นทางการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่าง 3 ประเทศ จะเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า ระหว่าง 3 ประเทศ ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก และประชาคมอาเซียนต่อไป

ข่าว - วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :