จังหวัดมุกดาหารเปิดการประชุมและมอบเกียรติบัตร เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6 พ.ศ.2565

   วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบเกียรติบัตร เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6 พ.ศ.2565 โดยมี นายจรูญ วงค์นารี ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 120 เครือข่าย ทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคประชาชน มีบทบาทหนุนกระบวนการทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีกระบวนการที่สำคัญวันนี้ คือ 1)เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ธรรมนูญตำบลสู้โควิด-19 2)พิจารณาร่างนโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะผู้สูงอายุ และ 3)รับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศและสภาพปัญหาของพื้นที่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :