ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปี 2565 จังหวัดมุกดาหาร

   วันนี้ (30 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปี 2565 จังหวัดมุกดาหาร ให้แก่ประธานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านหนองหนาว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวง

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ หมู่บ้านดงภู่ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่

4. รางวัลชมเชยได้แก่ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร , บ้านหนองโอ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง, บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย และบ้านภูวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก้ง อำเภอดอนตาล

ทั้งนี้โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551โดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการเสริมสร้างอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยให้มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยสร้างความตระหนักรู้ถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดยการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมให้แก่อาสาสมัครต้นแบบ ให้เป็นกำลังใจและได้รับความภาคภูมิใจและนำไปสู่การพัฒนางานในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างของการพัฒนาให้แก่หมู่บ้านอื่นต่อไป

.

ภาพ : สุระณรงค์ อ่อนสนิท

ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :