จังหวัดมุกดาหาร ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 8/2565

   วันนี้ (30 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพลมั่งคั่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2565 โดยมีประเด็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

จังหวัดมุกดาหาร ได้กำชับและเฝ้าระวังสาธารณภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร อาทิ อุทกภัย วาตภัย ตลอดจนเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้หน่วยงานราชการต่างๆ ตรวจสอบ ป้องกัน และเยียวยาประชาชน

ส่วนของอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้ขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมกรมการจังหวัดฯ พิจารณาการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ จำนวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้

1. บ้านนาติ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร แยกจากบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร

2. บ้านนาโป่งโพน หมู่ที่ 16 ตำบลโพนทรายอำเภอเมืองมุกดาหาร แยกจากบ้านคำฮี หมู่ที่ 17 ตำบลโพนทรายอำเภอเมืองมุกดาหาร

3. บ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ 15 ตำบลดงเย็นอำเภอเมืองมุกดาหาร แยกจากบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็นอำเภอเมืองมุกดาหาร

4. บ้านหนองน้ำเต้าทองหมู่ที่ 17 ตำบลนาโสกอำเภอเมืองมุกดาหาร แยกจากบ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาโสกอำเภอเมืองมุกดาหาร

5. บ้านพังคองพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองมุกดาหาร แยกจากบ้านพังคอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองมุกดาหาร

ด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารได้รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร ช่วงเดือนมกราคม -กรกฎาคม 2565 มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2564 โดยหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4.90 เป็นหมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 10.20 รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์นมและไข่ สูงขึ้นร้อยละ 7.8 แล้วหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 5.10 อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 28.10 ในขณะที่ภาวะการค้าชายแดน (ส่งออก-นำเข้า) ด้านจังหวัดมุกดาหาร มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกินดุลการค้า 6,067.61 ล้านบาท

ทั้งนี้ การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยจะเป็นการประชุมสัญจรในพื้นของวัดภูด่านแต้ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :