จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการอบรมเยาวชนปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์

   วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 70 คน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหารระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565

   โครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นกลุ่มต้นแบบ เพื่อขยายผลการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ปลูกฝังแนวความคิดเกี่ยวกับการยอมรับความเห็นต่าง การตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม การธำรงรักษาสถาบันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานในพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมทั้งการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองผ่านกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar