จังหวัดมุกดาหารประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดมุกดาหาร

   วันที่ 22 ธันวาคม 2565 (เวลา 09.30 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ในนามผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร

   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม สกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐาน มีความเป็นระเบียบ สวยงาม มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดี จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท ไตรพีระจำกัด บริษัท วี เอส พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัททีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ

  โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมากลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอดอนตาล อำเภอคำชะอี และอำเภอหนองสูง ซึ่งมีโครงการพัฒนาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หนองหลวง 2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่บริเวณสะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หนองสูง 4) โครงการพัฒนาพื้นที่สวนสุขภาพ บริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และพื้นที่ต่อเนื่อง 5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนคลองชะโนด และพื้นที่ต่อเนื่อง 6) โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำโขง พื้นที่ต่อเนื่องจากวัดพระศรีมหาโพธิ์

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการออกแบบรายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และร่างการออกแบบรายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐานในระยะเร่งด่วนและระยะกลาง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อนำไปประกอบการออกแบบโครงการพัฒนาชุมชนรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเมือง ชุมชน และการท่องเที่ยวในอนาคต ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar