ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2566

   วันนี้ (28 เมษายน 2566) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2566 ประเภทหน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2566 รวม 21 โล่ ได้แก่ ประเภทบุคคลและเครือข่าย จำนวน 9 ราย ประเภทสื่อมวลชน จำนวน 4 ราย และประเภทหน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค จำนวน 5 รายได้แก่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครนายก จังหวัดพัทลุงและคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 30 เมษายนของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นโดยทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522ถือได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศ ที่มีจุดมุ่งหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมอันสูงสุด

นับเป็นเวลา 44 ปีแล้ว ที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรมและความปลอดภัยจากการซื้อสินค้าหรือบริการในชีวิตประจำวัน ตลอดจนส่งเสริมให้ประกอบธุรกิจมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการขายสินค้าหรือให้บริการแก่ประชาชนผู้ในฐานะบริโภคซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคมความเป็นอยู่นั้น วิวัฒนาการเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นหน่วยงานหลักมีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนผู้ในฐานะบริโภค เกิดความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการ และยังมุ่งส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ในกรณีประชาชนผู้ในฐานะบริโภคได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจ สคบ. มีหน้าที่ในการช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างสูงสุด รวมทั้งยังสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการตระหนักสิทธิของผู้บริโภค โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการผู้บริโภค ให้สะดวกและเข้าถึงง่าย ยกระดับคุณภาพของหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล การจัดงานในวันนี้มีการจัดเสวนา หัวข้อ "ภัยไซเบอร์ ปัญหาใกล้ตัวผู้บริโภค” ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar