จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรพลิกโฉมครู เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนที่ในศตวรรษ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566

   วันที่ 24 เมษายน 2566 (เวลา 10.30 ) ณ ห้องประชุมลำโขงศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรพลิกโฉมครู เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนที่ในศตวรรษ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเน้นการพัฒนาความรู้ทักษะของครูไปต่อยอดให้การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลและทักษะด้านอาชีพ ตาม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เพื่อที่จะสามารถที่จะมาใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพและสมรรถณะของผู้เรียน รวมทั้งนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต สร้างงานสร้างอาชีพ ในอนาคต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีทั้งหมด 9 หลักสูตร ได้แก่ 1. Internet of Thing (IoT) 2. Solar cell 3. การพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 4. E-motorcycle Repair and Sevices 5. Mini Entrepreneur 6. การพัฒนากระบวนการชงและพัฒนาสูตรกาแฟ 7. การพัฒนาสูตรเบเกอรี่ชุมชน 8. การค้าขายผ่าน Platform และ 9. โดรนเพื่อการเกษตร

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ จำนวน 300 คน เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และสถานที่ฝึกอบรมเป็น ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน(ศผช.) 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกมุกตาหาร ศูนย์ฝึกสุรินทร์ ศูนย์ฝึกกาญจนบุรี และศูนย์ฝึกสระแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar