ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ตรวจความเรียบร้อย การเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีในวโรกาสทรงเสด็จทรงติดตาม โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 (เวลา 13.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสที่จะเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ให้สมพระเกียรติ ทั้งจุดรับ-ส่งเสด็จ และ บริเวณโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

นอกจากนี้ จังหวัดมุกดาหาร ยังได้ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาส กำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้มุ่งมั่นพัฒนาการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีทึ่ 21 โดยปัจจุบัน เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อม เป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 มีบริษัทสหเรืองจํากัดอยู่ในกลุ่มต้นแบบเพชร อําเภอนิคมคําสร้อย อําเภอหนองสูง โรงเรียนคําชะอีวิทยาคารและ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า สาขามุกดาหาร อยู่ในกลุ่มต้นแบบเงิน อำเภอคําชะอี วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสร้อย และชุมชนบ้านคําพอก อําเภอหนองสูง อยู่ในกลุ่มดีเด่น

จังหวัดมุกดาหาร มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น จํานวน 8 คน และมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ 3 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar