ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดชมรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 18:00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมุกดาหาร โดยเสด็จเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากท่าอากาศยานนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ

จากนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จถึงศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รับฟังคำกราบทูลรายงานจากผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จากนั้นทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

จากนั้นเสด็จไปยังอาคารอเนกประสงค์ รับฟังคำกราบทูลรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมุกดาหาร และพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE จากนั้นทรงพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก ใครติดยายกมือขึ้น ของจังหวัดมุกดาหาร และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมุกดาหารด้วยความเป็นกันเอง

จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปยังโดมน้ำใจ 45 ปี ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ร่วมกับคณะผู้บริหารของจังหวัดมุกดาหาร และกลุ่ม TO BE NUMBER ONE Idol หลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการแสดงคอนเสิร์ต ทรงเสด็จไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระอิริยาบถ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี และประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 87,512 คน คิดเป็นร้อยละ 99.24 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 95 แห่ง ชุมชน 54 แห่ง สถานประกอบการ 17 แห่ง เรือนจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติ หน่วยละ 1 แห่ง รวม 169 แห่ง มีศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น 61 แห่ง

โดยจังหวัดมุกดาหาร มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น จํานวน 8 คน และมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLระดับประเทศ 3 คน จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่อง เกิดจังหวัดมุกดาหาร เมืองแห่ง TO BE NUMBER ONE อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar