จังหวัดมุกดาหาร จัดมหกรรมจัดการความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2566

วันนี้ (26 กันยายน 2566) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายแพทย์ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำชะอี รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมจัดการความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขและประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566 ซึ่งการจัดงานในวันนี้ ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" ด้วยการพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้านได้แก่ 1.) การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 2.) ระบบบริการเป็นเลิศ 3.) บุคลากรเป็นเลิศ 4.) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 10 ได้กำหนดนโยบายในการมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพ 6 ด้าน หรือ 6 smart เพื่อขับเคลื่อนโดยบูรณาการร่วมมือของหน่วยงาน ศูนย์วิชาการและหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 10 ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาความมั่นคงของระบบสาธารณสุขและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขการเรียนรู้และพัฒนาระบบสุขภาพสนับสนุนการจัดบริการ ภายในจังหวัดมุกดาหารให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีคุณภาพครอบคลุมภายใต้บริบทของพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีกิจกรรมสรุปผลประมวลผลทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาด้านสุขภาพและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทั้งนี้มีพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรของสาธารณสุขและบุคคลภายนอกที่สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 280 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar