จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 ( เวลา 08.00 น. ) ณ หอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการกิจกรรม ฝึกอบรม ภาคประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เข้าใจในบทบาทหน้าที่

มีวินัยและดำรงตนให้เป็นตัวอย่างของคนในหมู่บ้านชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านตามแนวทางที่ถูกต้อง และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานฝ่ายปกครอง ตำรวจและเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมู่บ้านมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการทั้งสิ้น จำนวน 120 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน กำนดการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2566 และรุ่นที่ 2 รหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม ณ หอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ข่าว : สุดาภรณ์ แสนวิเศษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar