มุกดาหาร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2567

          วันนี้ 18 มีนาคม 2567 (เวลา 13.30 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรายงานข้อมูลการสำรวจความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2566 จังหวัดมุกดาหาร ค่าเฉลี่ยความเข้มแข็งของครอบครัวในภาพรวม ร้อยละ 73.20 และรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ได้แก่ ครอบครัวนายสุทธิ อาจวิชัย และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ได้แก่ นางอัมพร ไชยเพ็ชร เพื่อเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติระดับประเทศ “ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567” 
          ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ.2566-2570 ผ่านกลไกการทำงานระดับจังหวัด โดยการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาสถาบันครอบครัวและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567 และพิจารณาแนวทางการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน ประเด็นสมัชชา ภายใต้แนวคิด "แวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย" โดยมติในที่ประชุมได้พิจารณาประเด็น "พื้นที่สาธารณะชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง" ครอบครัวมั่นคงอยู่ดี มีสุข เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดมุกดาหารมีครอบครัวที่มีความเข้มแข็งต่อไป

ข่าว-ขวัญ หอมเลิศ
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar