จังหวัดมุกดาหารจัดงานถวายราชสดุดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567”

          วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นประธานการจัดงานพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567 “วันท้องถิ่นไทย” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ที่หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร 
          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ รัตนโกสินทร์ศก 116 ขึ้นอันเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล จากนั้นในรัตนโกสินทร์ศก 123 พระองค์ได้เสด็จประพาสต้น ผ่านตำบลท่าฉลอมและตำบลมหาชัย ทรงเล็งเห็นถึงความพร้อมของตำบลท่าฉลอมซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีความเจริญมากกว่าชุมชนอื่นๆ จึงทรงตัดสินพระทัยประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอมขึ้น เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 หรือรัตนโกสินทร์ศก 124 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
          จังหวัดมุกดาหารจึงได้กำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2567 เพื่อถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นพลังส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างความเจริญก้าวหน้า ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดี นำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar