จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

          วันนี้ 20 มีนาคม 2567 (เวลา 10.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน จาก 33 ส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร และโรงพยาบาลมุกดาหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการลงมาจนถึงพนักงานราชการ 
          สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2567 โดยเนื้อหาวิชา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร แนวทางการตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในของจังหวัดมุกดาหาร คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการยุค 4.0 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 การบริการยุคใหม่เปลี่ยน ME เป็น WE และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดมุกดาหารให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร องค์กร หัวหน้าหน่วยงาน และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม การพัฒนาคุณภาพในการทำงาน การให้บริการและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของจังหวัดมุกดาหารต่อไป
          นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวถึงทัศนคติในการทำงาน คือสิ่งสำคัญ การมีทัศนคติเชิงบวกช่วยให้เราใช้ศักยภาพของเราได้เต็มที่ ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นไร เราสามารถเลือกที่จะเชื่อ คิด รู้สึกในเชิงบวก เพื่อใช้ศักยภาพของเราเดินสู่ความสำเร็จ ประกอบกับการทำงานให้มีความสุขจะผลักดันให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตของข้าราชการต่อไป

ข่าว-ขวัญ หอมเลิศ
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar