จังหวัดมุกดาหารฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในอำเภอชายแดน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2567

          วันที่ 22 มีนาคม 2567เวลา 11.00 น. นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหารรับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในอำเภอชายแดน เพื่อป้องกันปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ของอำเภอดอนตาลจำนวน 60 คนและเจ้าหน้าที่โครงการอีกจำนวน 10 คนรวมทั้งสิ้น 70 คน
          จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนติดแม่น้ำโขง รวมระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร มีอำเภอติดแนวชายแดน 3 อำเภอ 8 ตำบล 45 หมู่บ้านและ 9 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเกือบตลอดแนวชายแดน ทำให้เสี่ยงต่อปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายและสินค้าหลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดกระบวนการค้ามนุษย์แอบแฝง การล่อลวงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ หรือการบังคับขายบริการ จึงเป็นที่รองรับปัญหาต่างๆ และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยรวม
          ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยและภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น อบรมในวันที่ 22, 26 และ 29 มีนาคม 2567 โดยมีเป้าหมายคือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในอำเภอชายแดนของจังหวัดมุกดาหาร 
          ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การสร้างเครือข่ายในพื้นที่การเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ สร้างการรับรู้และเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar