จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2567 ผ่านนโยบาย “อสม. ทั่วไทย ร่วมใจ ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ทุกกลุ่มวัย”

          วันที่ 27 มี.ค. 67 (เวลา 13.00 น.) นายแพทย์ ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2567 และการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร 
          นายแพทย์ ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้จัดกิจกรรม เสริมสร้างกำลังใจ เชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้ทำความดี มีผลงานอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชน อันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมประจำทุกปี พร้อมทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะเป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลเพิ่มการพึ่งพาตนเองเพิ่มขึ้น 
          ด้านนายประสพชัย โคตรพรม ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนกล่าวในนามอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนว่า เราจะร่วมมือร่วมใจ ในการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อจะเป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพ ของประเทศชาติสืบไป..

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar