จังหวัดมุกดาหาร เชิญชวนส่งรายชื่อบุคคลต้นแบบ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการทำความดี ตาม หลักคุณธรรม ๔ ประการ " พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"

จังหวัดมุกดาหาร เชิญชวนส่งรายชื่อบุคคลต้นแบบ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการทำความดี ตาม หลักคุณธรรม ๔ ประการ  " พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" 

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

วันนี้ (14 กันยายน 2564 ) นายวีระชัย  นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหารได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชนภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนายึดมั่นคุณธรรม ๔ ประการ คือ " พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" รวมทั้งสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยเพื่อขับเคลื่อนให้ ทุกภาคส่วนของสังคมได้มาร่วมกันบูรณาการตามแนวทาง "ประชารัฐ" เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อีกทั้ง จังหวัดมุกดาหาร ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลที่ทำความดีในจังหวัดมุกดาหาร ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในการทำความดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อส่งเสริมคนดีให้มีที่ยืน สร้างขวัญกำลังใจในการทำความดี และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำความดีของชาวจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ประกอบด้วย 
1 เป็นบุคคล ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร หากเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นต้องมีผลงานการทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
2 ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา
3 เป็นบุคคล ที่ยึดมั่นในการนำหลักคุณธรรมในต้านใดต้านหนึ่งจาก ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียงวินัย สุจริต และจิตอาสา มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต จะเกิดผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม โดยมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ต่อสังคมโดยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
4 มีผู้รับรองผลงาน อย่างน้อย ๑ คน
5 ไม่เคยได้รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบจากจังหวัดมุกดาหารมาก่อน
6 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ โทษจำคุกให้หมายความรวมถึงการรอลงอาญา
7 ไม่เคยถูกกล่าวหา ร้องเรียน ทั้งทางวินัยและอาญา หรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย

 จังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ไปยังทุกภาคส่วนสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ด้านพอเพียง วินัย สุจริตและจิตอาสา  ส่งแบบเสนอชื่อบุคคลต้นแบบในการทำความดี จังหวัดมุกดาหาร   พร้อมผลงาน ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  

สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและองค์กรจิตอาสาในการทำความดี จังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นบุคคลต้นแบบในการทำความดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะได้รับเกียรติบัตรจากประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและองค์กรจิตอาสาในการทำความดี จังหวัดมุกดาหาร
  ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร โทร.๔๒๖๓ ๓๖๘๔ หรือผู้ประสานงาน โทร. ๐ ๘๑๘๗ ๐๔๓๗สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โทร ๐๔ ๒๖๑๔ ๙๔๑

ข่าว วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :