มหาดไทยประชุมร่วมประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด สร้างโอกาสที่เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นของนักเรียนกลุ่มเปราะบาง

มหาดไทยประชุมร่วมประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด สร้างโอกาสที่เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นของนักเรียนกลุ่มเปราะบาง

วันนี้ ( 11 ต.ค.64 ) เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากเรียนจบภาคบังคับในระดับจังหวัด (ผ่านระบบ Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจงความเป็นมาของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ และต้องออกจากการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพช่วยเหลือและบรรเทาภาระของครอบครัว ถือเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษา นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน กลายเป็นกลุ่มเปราะบาง และขาดการพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นในการทำงาน ส่งผลให้กลายเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น การที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการขับเคลื่อนโครงการฯ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้นักเรียนในฐานะ “ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของชาติ” ได้รับโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะฝีมือที่จำเป็นสำหรับตลาดแรงงาน เพื่อสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

ข่าว- วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :