ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย

 

บทความ อ. ๒๖/๒๕๖๔

วรรธนพงศ์ คําดี

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย

ในการยื่นขอจดทะเบียนสมาคมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อดูแลผลประโยชน์ในกลุ่มอาชีพ การขอให้ เปิดเผยรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสมาชิกในกลุ่มสมาคมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่ม สมาคม จะทําได้มากน้อยแค่ไหน มาดูเรื่องนี้กัน

นาย ก. มีหนังสือถึงสํานักงาน A ซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลเกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถาบัน ชาวไร่...ของสมาคมเพื่อการเกษตรภาค เพื่อจะตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มสมาคมนั้นว่ามีสมาชิกถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ สํานักงาน A เปิดเผยข้อมูลที่สมาคมนํามายื่นขอจดทะเบียน แต่ปฏิเสธการเปิดเผยเลขบัตรประชาชน และชื่อ - สกุลของสมาชิก เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล นาย ก. จึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์คือ เลขบัตรประชาชนและชื่อ - สกุลของสมาชิกในแบบสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่..ของสมาคมเพื่อ การเกษตรภาค... ที่ใช้ในการยื่นขอจดทะเบียน จํานวน ๘๑๗ ราย เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใสในการขอจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่...แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน A และพิเคราะห์ถึงการ ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนประกอบกันแล้ว เห็นว่า แม้เป็นการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล แต่มิได้เป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์โดยให้ สํานักงาน A กําหนดวิธีการให้ผู้อุทธรณ์เข้าตรวจดูเอกสารได้โดยห้ามพกพาหรือนําเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อื่นใด ในการบันทึกภาพและเสียงขณะทําการตรวจดู

มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ www.oic.go.th (ที่ สค ๙๕/๒๕๖๔) นายวรรธนพงศ์ คําดี ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”คะแนนโหวต :