ใครพิจารณาเรื่องของผม

 

บทความ อ. ๒๗/๒๕๖๔

วรรธนพงศ์ คําดี

ใครพิจารณาเรื่องของผม

ในปัจจุบันกรรมการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ก็อาจถูกฟ้องร้องดําเนินคดีได้ หากปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นที่เคลือบแคลงสงสัย หน่วยงานจะปกปิดข้อมูลของกรรมการได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อรู้ว่าเขาขอข้อมูลไปเพื่อ นําไปฟ้องคดี มาดูเรื่องนี้ครับ

นาย ก เจ้าของอาคารเลขที่ ๖๘๗ และอาคารเลขที่ ๖๔๓ ยื่นหนังสือถึงหน่วยงาน A ขอข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ชี้มูลอาคารเลขที่ ๖๘๗ และอาคารเลขที่ ๖๙๓ พร้อม ตําแหน่ง อายุ และที่อยู่อาศัย เลขที่บ้าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ศาลติดต่อได้ เพื่อใช้ประกอบการฟ้องศาลอาญาคดี ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง หน่วยงาน A แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอ โดยให้เหตุผลว่า เป็น ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า รายชื่อและตําแหน่งของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ชี้มูลอาคารเลขที่ ๖๘๗ และอาคารเลขที่ ๖๙๓ เป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการ ปกติของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยได้ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ข้อมูลอายุ เลขที่บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ แต่ละราย เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หาก เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงวินิจฉัยให้เปิดเผยเฉพาะชื่อและตําแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ โดยให้ปกปิดอายุ เลขที่บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์

มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่สํานักงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ www.oic.go.th (ที่ สค ๙๖/๒๕๖๔) นายวรรธนพงศ์ คําดี ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”คะแนนโหวต :