สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล รับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

   นางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการรับ - ส่งหนังสือราชการระหว่างกัน และให้หน่วยงานของรัฐแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับภาคผนวก ๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นั้น

   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร จึงขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร คือ [email protected] โดยให้ใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม