สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

.

ข้าพเจ้า นางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ขอประกาศว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารจะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรจังหวัดมุกดาหาร ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

.

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นางวันวิภา แพงแก้ว

ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม