คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๒๒๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่สี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๒๒๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่สี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม

กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว

จังหวัดมุกดาหารออกคำสั่งจังหวัดเพื่อปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ สำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทยังคงดำรงอยู่ต่อไป ควบคู่กับการผ่อนคลายให้ดำเนินการ หรือจัดกิจกรรม กิจการได้ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้น เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 28 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งจังหวัดที่ส่งมาพร้อมนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม