เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย และให้รื้อถอนภายใน 1 พ.ย. 66 นี้

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ห้ามจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัยโดยมีข้อความว่า ตามที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการวัดยอดแก้วศรีวิชัย ว่ามีความประสงค์แสดงเจตจำนงที่จะทำการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมประตูโขง รั้วกำแพงวัด และบริเวณโดยรอบวัด โดยไม่อยากให้มีสิ่งใดๆ มาบดบังหรือเกะกะกีดขวางบริเวณพื้นที่ทางเท้าหน้าวัด และทางเข้า-ออกวัด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เป็นสง่าราศี อีกทั้งเพื่อเป็นการคืนพื้นที่ทางเท้าที่เป็นที่สาธารณะให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้พิการ ได้ใช้ประโยชน์บนทางเท้าได้อย่างสะดวก ปลอดภัย นั้น

ดังนั้น เพื่อให้พื้นที่ทางเท้าบริเวณหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด สวยงาม ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้พิการ ได้ใช้ประโยชน์บนทางเท้าได้อย่างสะดวก ปลอดภัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เตรส และมาตรา 48 สัตตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พศ 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 41 มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมาตรา 20 แห่ง

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535

จึงห้ามจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย

ส่วนที่เป็นร้านค้า แผงลอยในปัจจุบัน ซึ่งจำหน่ายสินค้าโดยมีการตั้งร้านค้า แผงลอยบนทางเท้า ให้ทำการรื้อถอนออกทั้งหมด ภายในวันที่ 1 พฤจิกายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองมุกดาหาร จะดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ยกเลิกและใช้ประกาศนี้แทน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม