ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 

ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ขอประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้อง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ลดความเหลื่อมล้ำเกิดความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความสำคัญต่อการเคารพ สิทธิมนุษยชน โดยการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทำให้สังคมเกิดความสันติสุข อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน จึงให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดมุกดาหารได้ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

 

๑. ให้ความเคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน กำเนิดหรือสถานะอื่น

 

๒. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการใดๆ เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ยึดมั่นในกฎหมาย หลักนิติธรรม และรักษาไว้ซึ่งสภาพการทำงานที่เป็นธรรม เพื่อป้องกันการ กระทำอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของประชาชนผู้รับบริการ

 

๔. มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเบิด

 

โอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาในทุกเรื่องรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนร้องทุกข์ ที่เหมาะสมกับประชาชน

 

ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม