สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ สคพ.12 ประจำวันที่ 7 มี.ค. 2567

          จังหวัดมุกดาหาร ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. ได้ 70.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสูงเกินมาตรฐานกำหนด (สูงเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร และเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ให้รีบปรึกษาแพทย์ การตรวจสอบจุดความร้อน (()) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 67 พบจุดความร้อน จำนวน 37 จุด ได้แก่ อ.เมืองมุกดาหาร 14 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 9 จุด ป่าอนุรักษ์ 4 จุด และเขต สปก. 1 จุด) อ.ดอนตาล 5 จุด (ป่าอนุรักษ์) อ.ดงหลวง 3 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 2 จุด และป่าอนุรักษ์ 1 จุด) อ.คำชะอี 3 จุด (ป่าอนุรักษ์ 1 จุด และชุมชน 2 จุด) และ อ.หนองสูง 12 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 1 จุด ป่าอนุรักษ์ 8 จุด พื้นที่เกษตร 1 จุด และชุมชน 2 จุด)

           จังหวัดยโสธร ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. ได้ 59.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสูงเกินมาตรฐานกำหนด (สูงเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร และเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ให้รีบปรึกษาแพทย์ การตรวจสอบจุดความร้อน (()) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 67 พบจุดความร้อน จำนวน 11 จุด ได้แก่ อ.คำเขื่อนแก้ว 2 จุด (พื้นที่เกษตร) อ.ป่าติ้ว 3 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ) อ.มหาชนะชัย 2 จุด (พื้นที่เกษตร) อ.ค้อวัง 2 จุด (พื้นที่เกษตร) และ อ.เลิงนกทา 2 จุด (พื้นที่เกษตร)

          จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. ได้ 40.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสูงเกินมาตรฐานกำหนด (สูงเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร และเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ให้รีบปรึกษาแพทย์ การตรวจสอบจุดความร้อน (()) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 67 พบจุดความร้อน จำนวน 19 จุด ได้แก่ อ.กันทรารมย์ 3 จุด (เขต สปก. 1 จุด และชุมชน 2 จุด) อ.ขุขันธ์ 1 จุด (ชุมชน) อ.ราษีไศล 8 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 1 จุด พื้นที่เกษตร 5 จุด เขต สปก. 1 จุด และชุมชน 1 จุด) อ.อุทุมพรพิสัย 4 จุด (พื้นที่เกษตร 3 จุด และชุมชน 1 จุด) อ.โนนคูณ 1 จุด (ชุมชน) และ อ.ศรีรัตนะ 2 จุด (เขต สปก.)

        จังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. ได้ 47.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสูงเกินมาตรฐานกำหนด (สูงเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร และเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ให้รีบปรึกษาแพทย์  การตรวจสอบจุดความร้อน (()) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 67 พบจุดความร้อน จำนวน 16 จุด ได้แก่ อ.เมืองอำนาจเจริญ 5 จุด (พื้นที่เกษตร) อ.ชานุมาน 6 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 4 จุด และชุมชน 2 จุด) อ.พนา 3 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 2 จุด และชุมชน 1 จุด) และ อ.หัวตะพาน 2 จุด (พื้นที่เกษตร)

        จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. ได้ 44.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสูงเกินมาตรฐานกำหนด (สูงเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร และเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ให้รีบปรึกษาแพทย์ การตรวจสอบจุดความร้อน (()) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 67 พบจุดความร้อน จำนวน 34 จุด ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี 2 จุด (เขต สปก.) อ.โขงเจียม 6 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 1 จุด ป่าอนุรักษ์ 3 จุด และชุมชน 2 จุด) อ.เขื่องใน 2 จุด (พื้นที่เกษตร) อ.บุณฑริก 2 จุด (ป่าอนุรักษ์) อ.ตระการพืชผล 1 จุด (พื้นที่เกษตร) อ.ม่วงสามสิบ 2 จุด (พื้นที่เกษตร 1 จุด และชุมชน 1 จุด) อ.วารินชำราบ 2 จุด (พื้นที่เกษตร) อ.โพธิ์ไทร 10 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 1 จุด พื้นที่เกษตร 2 จุด เขต สปก. 4 จุด และชุมชน 3 จุด) อ.สิรินธร 4 จุด (ป่าอนุรักษ์) และ อ.เหล่าเสือโก้ก 3 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 1 จุด และเขต สปก. 2 จุด)

         การตรวจสอบจำนวนจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 67 พบว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดความร้อน จำนวน 2,710 จุด และราชอาณาจักรกัมพูชา มีจุดความร้อน จำนวน 1,091 จุด
        การตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 7 มี.ค. 67 พบว่า ในพื้นที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 กม./ชม. และมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อน การเผาในที่โล่งช่วงเช้าและเย็นจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมการเผาในที่โล่ง ปัญหาควันดำจากการจราจร การเผาป่า และมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่สูงขึ้น

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม