สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ สคพ.12 ประจำวันที่ 8 มี.ค. 2567

          จังหวัดมุกดาหาร ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. ได้ 68.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสูงเกินมาตรฐานกำหนด (สูงเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร และเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ให้รีบปรึกษาแพทย์ การตรวจสอบจุดความร้อน (()) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67 พบจุดความร้อน จำนวน 47 จุด ได้แก่ อ.เมืองมุกดาหาร 9 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 4 จุด และป่าอนุรักษ์ 5 จุด) อ.นิคมคำสร้อย 7 จุด (ป่าอนุรักษ์) อ.ดอนตาล 2 จุด (ป่าอนุรักษ์) อ.ดงหลวง 11 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 3 จุด ป่าอนุรักษ์ 6 จุด และเขต สปก. 2 จุด) อ.คำชะอี 10 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 2 จุด และป่าอนุรักษ์ 8 จุด) และ อ.หนองสูง 8 จุด (ป่าอนุรักษ์ 7 จุด และชุมชน 1 จุด)

         จังหวัดยโสธร ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. ได้ 48.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสูงเกินมาตรฐานกำหนด (สูงเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร และเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ให้รีบปรึกษาแพทย์ การตรวจสอบจุดความร้อน (()) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67 พบจุดความร้อน จำนวน 17 จุด ได้แก่ อ.คำเขื่อนแก้ว 8 จุด (พื้นที่เกษตร 7 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด) อ.ป่าติ้ว 1 จุด (พื้นที่เกษตร) อ.มหาชนะชัย 4 ่จุด (พื้นที่เกษตร) และอ.ค้อวัง 4 จุด (พื้นที่เกษตร)
         จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. ได้ 37.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานกำหนด (ไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ประชาชนควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษควรใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5 เมื่อออกนอกอาคาร และหากมีอาการผิดปกติ ให้รีบปรึกษาแพทย์ การตรวจสอบจุดความร้อน (()) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67 พบจุดความร้อน จำนวน 22 จุด ได้แก่ อ.เมืองศรีสะเกษ 3 จุด (พื้นที่เกษตร) อ.ยางชุมน้อย 3 จุด (พื้นที่เกษตร) อ.กันทรารมย์ 1 จุด (ชุมชน) อ.กันทรลักษ์ 5 จุด (ป่าอนุรักษ์ 4 จุด และพื้นที่เกษตร 1 จุด) อ.ขุขันธ์ 1 จุด (พื้นที่เกษตร) อ.ไพรบึง 4 จุด (พื้นที่เกษตร 3 จุด และชุมชน 1 จุด) อ.ขุนหาญ 1 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ) อ.ราษีไศล 1 จุด (ชุมชน) อ.พยุห์ 2 จุด (พื้นที่เกษตร) และ อ.ศิลาลาด 1 จุด (พื้นที่เกษตร)
         จังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. ได้ 43.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสูงเกินมาตรฐานกำหนด (สูงเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร และเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ให้รีบปรึกษาแพทย์  การตรวจสอบจุดความร้อน (()) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67 พบจุดความร้อน จำนวน 4 จุด ได้แก่ อ.ชานุมาน 2 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ) อ.ปทุมราชวงศา 1 จุด (พื้นที่เกษตร) และ อ.หัวตะพาน 1 จุด (พื้นที่เกษตร)  
         จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. ได้ 49.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสูงเกินมาตรฐานกำหนด (สูงเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร และเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ให้รีบปรึกษาแพทย์ การตรวจสอบจุดความร้อน (()) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67 พบจุดความร้อน จำนวน 23 จุด ได้แก่ อ.ศรีเมืองใหม่ 4 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 3 จุด และป่าอนุรักษ์ 1 จุด) อ.โขงเจียม 3 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 1 จุด พื้นที่เกษตร 1 จุด และชุมชน 1 จุด) อ.เขื่องใน 2 จุด (พื้นที่เกษตร) อ.บุณฑริก 2 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 1 จุด และป่าอนุรักษ์ 1 จุด) อ.ตระการพืชผล 1 จุด (เขต สปก.) อ.วารินชำราบ 1 จุด (ชุมชน) อ.พิบูลมังสาหาร 4 จุด (พื้นที่เกษตร) โพธิ์ไทร 2 จุด (ป่าอนุรักษ์) อ.สิรินธร 2 จุด (พื้นที่เกษตร 1 จุด และเขต สปก. 1 จุด) อ.นาเยีย 2 จุด (เขต สปก.)
        การตรวจสอบจำนวนจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ตามการรายงานของ gistda เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67 พบว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดความร้อน จำนวน 1,946 จุด และราชอาณาจักรกัมพูชา มีจุดความร้อน จำนวน 946 จุด
       การตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 8 มี.ค. 67 พบว่า ในพื้นที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 12 กม./ชม. และส่วนใหญ่มีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อน และการระบายอากาศจะมีแนวโน้มลดลงในช่วงวันที่ 9-16 มี.ค.67 ดังนั้น จึงยังต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมการเผาในที่โล่ง ปัญหาควันดำจากการจราจร การเผาป่า และมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่สูงขึ้น

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม