กิจกรรมการประกวดบทกลอน "รางวัลกวีศรีสุนทร ครั้งที่ ๖"

     ด้วยจังหวัดระยอง ได้กำหนดจัดงานมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๓ วัน ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง เพื่อรำลึกเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของท่านสุนทรภู่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรม และการแสดงความสามารถด้านวรรณกรรม จังหวัดระยองจึงได้กำหนดกิจกรรมการประกวดบทกลอน "รางวัลกวีศรีสุนทร ครั้งที่ ๖" ขึ้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีความสามารถส่งผลงานการแต่งบทกลอนเข้าร่วมประกวด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


ไฟล์เอกสารประกอบ
article_fileattach_20220518160714.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม