เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Referecne:TOR) จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 2)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
28536_compressed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar