แบบสำรวจหอกระจายข่าว จังหวัดมุกดาหาร 2564

          จุดประสงค์ :  แบบสำรวจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งดำเนินการผ่านหอกระจายข่าวในในชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน และวัด ภายในจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

กรุณากรอกชื่อ-สกุล ของผู้ดูแลหอกระจายข่าว
กรุณากรอกเบอร์โทรติดต่อ
โปรดระบุข้อมูล

สถานที่ตั้งของหอกระจายข่าว

กรุณากรอกชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
เลือกตำบล
เลือกอำเภอ