วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

 " เป็นองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการพัฒนา รักษาวัฒนธรรม ความมั่นคง และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ "

 

 พันธกิจ

1. ประชาสัมพันธ์นโยบายและดำเนินงานของรัฐบาลและจังหวัด ให้ประชาชนได้รับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2. ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชนอย่างครบวงจร
3. บริหารพัฒนาบุคลากรในองค์กรและให้บริการด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์
 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์และนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด
2. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพ และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
4. การบริหารจัดการองค์กร

 

 ค่านิยมหลักขององค์กร

1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5. จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar