ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
 
 
 
 

 ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

 

      กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2523 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางราชการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 โดยมีสำนักงานอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่ ชั้น 1 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ใน จังหวัดเพื่อให้คำแนะนำงานประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัด และเพื่อประสานงานให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางราชการแก่สื่อมวลชนประชาชนให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด ซึ่งสามารถขจัดปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ

รายนามประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

๑. นายสมคิด จันดาประดิษฐ์ พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๗

๒. นายบัญญัติ พูลทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๐

๓. นายวันชัย เกิดแดน พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๖

๔. นายมรกต คงทน พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘

๕. นายสถิตย์ กาลจักร พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓

๖. นายสาโรจน์ ม่วงสมมุข พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖

๗. นายแสงทอง อนันตภักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

๘. นายคำยืน วงศ์ชาลี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑

๙ นายสุพิชัย หล่าสกุล พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓

๑๐. นางวันวิภา แพงแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๓-ปัจจุบัน

 

 

 

 


 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar