จังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมรับมอบนโยบาย มท.1 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VSC)

จังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมรับมอบนโยบาย มท.1 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VSC)

วันนี้ (6 ตุลาคม 2564) นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานโดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจิรญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมมอบนโยบาย จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวมอบมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ ประกอบด้วยการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศและยึดหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) การขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(คจพ.)การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย (อุทกภัย)และการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังจากสถานการณ์คลี่คลายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ,การจัดการน้ำเสีย

การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้วย Universal Prevention หรือ การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ,แนวทางการแก้ไขปัญหารหนี้นอกระบบ,การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับดำเนินการตามนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว อีกด้วย

ข่าว วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :