จังหวัดมุกดาหาร ได้มีประกาศจังหวัด (ฉบับที่ ๗๗) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม

จังหวัดมุกดาหาร ได้มีประกาศจังหวัด (ฉบับที่ ๗๗) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

๑. จำแนกระดับของพื้นที่สถานการณ์ของสถานศึกษาตามจำนวนผู้ติดเชื้อ เพื่อประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ และกำหนดมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๒. กำหนดกรอบแนวทางและเงื่อนไขในการพิจารณาจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น (On Air, Online, On Hand, On Demand) แทนรูปแบบการเรียนในห้องเรียนตามปกติ (On site) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษา 

๓. ให้ความสำคัญและเพิ่มบทบาทให้ครูประจำชั้นและผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

๔. ให้ทุกโรงเรียนจัดให้มีแผนเผชิญเหตุ และฝึกซ้อมแผน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

๕. ให้โรงเรียนประเมินตนเองตามมาตรการและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศฉบับที่ 77 ลว.23.02.2565.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar