จังหวัดมุกดาหาร ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2565

   วันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2565 โดยมีวาระและประเด็นสำคัญ ดังนี้

(1) พิธีมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดมุกดาหาร

- รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบอำเภอดงหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหน่องบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

- รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบอำเภอหนองสูง บ้านหนองโอใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

(2) พิธีแสดงความยินดีแก่เยาวชนผู้ได้รับรางวัล

- การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับโลก รายการ Robocup junior 2022 เกม Rescue Line ประเภท Super Tearn ได้แก่ 1. นายฐิติภัทร เชี่ยวชาญ 2. นายอัครพล วังคะฮาต 3. นายดิเรก ผุยคำสิงห์ โดยมีครูผู้ฝึกสอน คือ นายประยุทธ สุภาคาร และ นายศรีเพชร แพงศรี

- การประกวดร้องเพลงบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

นักเรียนผู้เข้าร่วมการประกวดฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท “จะเข้” คือ นายพงษ์พิพัฒน์ โพธิบุตร โดยมีครูผู้ฝึกสอน คือ นายณัฐชย ไทยเครือวัลย์

- การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ภาค 3 "นครขอนแก่นเกมส์"

รางวัลชนะเลิศ เปตอง ประเภททีมชาย ได้แก่

1. นายอภิเศษฐ์ ศิริกาล ซึ่งได้รับสิทธิเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี 2. นายธีระชัย วรกิจ 3. นายศุภกร สิงห์ชาติ และ 4. นายพงศกร จำปาพันธ์

รางวัลชนะเลิศ เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย ได้แก่

นายโรจนศักดิ์ ไชยวงษ์ และได้สิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีครูผู้ฝึกสอน คือ นายพนมพร คำศรีทา

(3) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

1.) ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ บ้านคำชะอี หมู่ที่ 11 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 บ้านกกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำร้อย

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร

2.) ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น

2.1 ประเภทชาย ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ นายวันนา อุคำ ผู้นำ อช. ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายสมพรเทพสุริย์ ผู้นำ อช.ตำยลคำอาฮวน อำเภอเมือมุกดาหาร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายมิตรชัย อินไขย่า ผู้นำ อช. ตำบลคำอาฮวน อำเกอเมืองมุกดาหาร

2.2 ประเภทหญิง ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ นางประดับดาว ดอนพิลา ผู้นำ อช. ตำบลคำอาฮวน อำเกอเมืองมุกดาหาร

- รางวัลรองชนะลิศอันดับที่ 1 นางอุบลรัชต์ จันทร์สมัคร ผู้นำ อช. ตำบลปงขาม อำเภอหว้านใหญ่

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวอรัญญา จิตตุนัง ผู้นำ อช. ตำบลกาตูม อำเกอดงหลวง

3.) ประเภทองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 4 ตำบลปงขาม อำเภอหว้านใหญ่

- รางวัลรองขนะลิศอันดับที่ 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 ตำบลคำอาฮวน

- รางวัสรองชนะลิศอันดับที่ 2 กลุ่มทอผ้าบ้านกกแดง หมู่ที่ 1 ตำบสกกแดง อำเกอนิคมคำสร้อย

4.) ประเกทตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศ ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ ต.กกตูม

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตำบลคำอายวน อำเภอเมืองมุกดาหาร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่

(4) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

1.) ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

2.) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

- รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

3.) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนำบำทบาทสตรี ดีเด่น ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองไฮ หมู่ 4 ตำบล เหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มตัดเย็บผ้าพื้นเมืองสำเร็จรูป บ้านโพธิ์เจริญ หมู่ 5 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ผสมเพื่อจำหน่าย บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

(5) พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2565

- ประเภทบุคคลดีเด่น ได้แก่

1.) ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น ได้แก่ นายสัญญา พันดวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล

2.) ประเภทเกษตรอำเภอดีเด่น ได้แก่ นายประวัติ ทุ่งทอง เกษตรอำเภอหนองสูง

3.) ประเภทนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น ได้แก่ นางอุไรแพ หาทวีแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

4.) ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น ได้แก่ นางวิจิตรา บุตรดีวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี

และ ประเภทหน่วยงานดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล

ทั้งนี้ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. นางสาววลาวัล จรรยากรณ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

2. นายอดิศักดิ์ แหงมาลา หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร

   ด้าน พล.ต.ต.ชัชชัย วงศ์สุนะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวเน้นย้ำประเด็น ของพืชกัญชา ว่า ได้รับ หนังสือด่วนที่สุดจาก สธ. แจ้ง สตช. ในส่วนของการวิจัย-ส่งออก-ขาย-แปรรูปกัญชาเพื่อการค้า หากไม่ขออนุญาตมีความผิด เจอที่ไหนจับได้ทันที โดยอ้างตามความในมาตรา 46 และ 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

   ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้แจ้งข้อราชการฯ ต่างๆ กำชับการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุม และในเรื่องของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 90 พรรษา ซึ่งขอเชิญร่วมสวมใส่ผ้าไทยสีฟ้า ตลอดทั้งปี 2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ต่อไป

.

ภาพ/ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :