ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบโล่รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร และแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

   วันนี้ (30 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบโล่รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นตัวอย่างแก่วิสาห์กิจชุมชนอื่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคำพอกโคบาล 1 ที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนปลาร้าบองแม่บ้านโพธิ์ศรี ที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

3. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัย ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

   ทั้งนี้ ได้มอบโล่และเกียรติบัตรแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยได้คัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่น เป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่อื่นๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ กลุ่มแปลงใหญ่หม่อนไหม ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักปลอดภัยไบโอชาร์ ตำบลษางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารากลุ่มเกษตรกรยางพาราคำบง ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

และแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต

   รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 แปลงใหญ่หม่อนไหม ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :