คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ประชุมพร้อมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

   วันนี้ 22 ธันวาคม 2565 (เวลา 09.30 น.) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 (นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร) ในฐานะประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร เปิดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2565 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 5 ได้กำหนดให้มี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดเป็นกรรมการ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สำหรับการแระชุมและลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ติดตามสอดส่อง การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ โครงการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกระทรวงกรม (Function) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area) และท้องถิ่น (Local) นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเน้นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน มีความคุ้มค่าตามผลสัมฤทธิ์ และมีงบประมาณสูง ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร มีโครงการ/แผนงานที่ เข้าข่าย คือ

   การติดตามแก้ไขการดำเนินโครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 165,000,000 บาท ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยที่ประชุมรับทราบปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับประเด็นของพื้นที่ในเรื่องของการรับมอบพื้นที่ สภาพปัญหาพื้นที่หน้างาน ระบบไฟฟ้า แล้วผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ทำให้เกิดความล่าช้าจนถูกทิ้งร้างในปัจจุบัน ไม่มีความคืบหน้า ทำให้ประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆได้รับผลกระทบ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ปัญหาใน 2 ประเด็น คือ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และประเด็นการบริหารจัดการผู้ค้า พิจารณาผลกระทบและระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม

   จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองแคนหมู่ 2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร บนที่ดินของนางทองออน ไชยเพชร ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จริง ทำให้เกษตรกรสามารถผลผลิตได้อย่างยั่งยืน และสามารถต่อยอดเป็นศูนย์ถ่ายทอดเรียนรู้เพื่อขยายผลต่อไปอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar