แบบรายงานผลการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566

    ตารางแสดงแบบรายงานผลการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. Q&A
9. Social Network
10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 •  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
11. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี    
 • แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 
12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับคิดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 
 • รายงานการกำกับคิดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) 
13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

การปฏิบัติงาน
14. คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PM)

การให้บริการ
15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
   
18. E-Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
  แผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
20.  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศเชิญชวน และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2566
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ในปี พ.ศ.2566
   
21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566
24. การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
  รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 
  รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) 
25. หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
26. รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
 • รายงานการประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตนโยบาย No Gift Policy*
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
 • ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
 • ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) 
 • ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์)
 • ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร) 
32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • ภาพกิจกรรมการดำเนินงานกิจกรรมในการมีส่วนร่วมการดำเนินการตามกิจกรรมต่าง
33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 
 • การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
  รอบ 6 เดือน (เมษายน 2566 - กันยายน 2566)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนป้องกันการทุจริต
36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค.2566) 
 • รายงานแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เม.ย. 2566 – 31 ก.ย.2566) 
38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
 • รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 •  รายงานการดำเนินงานประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แบบวัด EIT

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar