คู่มือการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดมุกดาหาร

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
คู่มือการประเมิน ITA 2567_compressed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar