เรื่อง เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
21540_compressed.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar