คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ห้ามดําเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร์โรค และกําหนดมาตรการเร่งด่วน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ห้ามดําเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร์โรค และกําหนดมาตรการเร่งด่วน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ข้อ ๑ การห้ามการดําเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

ข้อ 2 ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า ๕๐ คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองมุกดาหาร หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อําเภอแล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาอนุญาตให้คํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ข้อ ๓ การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง จังหวัดมุกดาหารขอความร่วมมือให้ประชาชน งดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจําเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขต พื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทําให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค

ข้อ ๔ การดําเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม จังหวัดมุกดาหารขอความร่วมมือให้ เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร พิจารณาและดําเนินรูปแบบการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงเวลานี้ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันทํางาน หรือวิธีการอื่นใด ที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ

ข้อ ๕ คําสั่งและประกาศจังหวัดมุกดาหารฉบับใด ขัดหรือแย้งกับคําสั่งฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติ ตามคําสั่งจังหวัดมุกดาหารฉบับนี้แทน

ข้อ ๖ ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1577-2564.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม